US
VN

ĐIỀU KHOẢN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Để sử dụng trang web này ("Site"), đăng ký tài khoản StiB ("Tài khoản"), hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác của StiB, bạn ("bạn, của bạn, hoặc bản thân bạn") chỉ cần chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng nêu dưới đây ("Điều khoản"). Bạn nên đọc toàn bộ Điều khoản một cách cẩn thận trước khi sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ nào của StiB. Như đã được nhắc đến, "StiB" đề cập đến công ty StiBLabs, bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ sở hữu, giám đốc, nhà đầu tư, nhân viên hoặc các bên liên quan khác. Tùy theo bối cảnh, "StiB" cũng có thể là các dịch vụ, sản phẩm, trang web, nội dung hoặc các tài liệu khác (gọi chung là "Dịch vụ StiB") do StiB cung cấp. Dịch vụ do StiB điều hành cho phép người mua ("Người mua") và người bán ("Người bán"), mua và bán đồng tiền Internet được gọi là "Bitcoin" (xem https://bitcoin.org). Dịch vụ được điều hành bởi StiB cũng cho phép tất cả người dùng đã đăng ký Dịch vụ ("Các thành viên") đến:


Chuyển Bitcoin cho các Thành viên khác hoặc những người dùng khác của Bitcoin bên ngoài trang web StiB. Sử dụng Bitcoin để mua hàng.

Tùy thuộc vào quốc gia bạn sinh sống, bạn có thể không được sử dụng tất cả các chức năng của Trang web. Trách nhiệm của bạn là tuân theo những luật lệ và luật pháp ở quốc gia bạn cư trú hoặc quốc gia mà bạn truy cập Trang và Dịch vụ này. Chỉ cần bạn đồng ý và tuân thủ các Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, StiB sẽ cấp cho bạn một quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép và không được cấp phép để nhập và sử dụng Trang web và Dịch vụ.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản này, quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các Điều khoản này và / hoặc cách bạn sử dụng Trang web và Dịch vụ, Tài khoản của bạn hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ [email protected]

Cryptocurrencies là gì?

Vids yêu thích

Bitcoin là gì?