US
VN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬTCHUNG

Chính sách Bảo mật cùng với Điều khoản của chúng tôi giúp bạn quản lý được cách StibLabs thu thập, xử lý và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn. Như được nhắc trong Chính sách bảo mật, “ StiB ” đề cập đến công ty StiB Labs, bao gồm, nhưng không giới hạn, chủ sở hữu, giám đốc, nhà đầu tư, nhân viên hoặc các bên liên quan khác. Tùy theo bối cảnh, “ StiB ” cũng có thể là các dịch vụ, sản phẩm, trang web, nội dung hoặc các tài liệu khác (gọi chung là " Dịch vụ StiB ") do StiB cung cấp." Thông tin cá nhân " dùng để chỉ thông tin xác định cá nhân, chẳng hạn như tên , địa chỉ, địa chỉ e-mail, thông tin giao dịch và thông tin về ngân hàng. “ Thông tin cá nhân ” không bao gồm dữ liệu ẩn danh và / hoặc dữ liệu tổng hợp không xác định người dùng cụ thể. StiB và các chi nhánh của mình cam kết bảo vệ và tôn trọng sự riêng tư của bạn. Mục đích của Chính sách Bảo mật này là miêu tả:

  1. - Các loại Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và cách sử dụng;
  2. - Việc chúng tôi sử dụng cookie và công nghệ tương tự;
  3. - Làm thế nào và tại sao chúng tôi có thể tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.
  4. - Quyền truy cập, sửa, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của bạn;
  5. - Các biện pháp an toàn mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ và ngăn ngừa sự mất mát, lạm dụng hoặc thay đổi Thông tin Cá nhân

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có câu hỏi, ý kiến hoặc mối quan tâm liên quan đến Chính sách bảo mật và / hoặc thông lệ của chúng tôi tại [email protected]

Cryptocurrencies là gì?

Vids yêu thích

Bitcoin là gì?